KIEDY S-5. KIEDY POWSTANIE OBWODNICA RAWICZA?.

racja racja mam

1f miała dzis coś takiego:

1. obliczanie czasu miejscowego i strefowego:
-masz miasto i dorysuj strefy czasowe
-masz podaną godzine miejscową i pokaż czas strefowy
czy jakoś tak. w każdym razie były 2 miasta i trzeba było cośtam obliczać na podst. rysunku

2.na grupy: opisz ruch:
-obrotowy
-obiegowy
podaj 3 następstwa

3.na grupy:
-opisz w punktach reformę kalendarza przez Grzegorza jakiegoś
-dlaczego prawosławni obchodzą teraz Boże Narodzenie?

4. nie wiem dokładnie o co chodziło ale trzeba było narysować strefy oświetlen ziemi czy jakoś tak, chodzi o rysunki z książki s.74 nowa książka, s.65chyba - stara

5.obliczanie kątu padania promieni słonecznych. był podany dzień i chyba miejsce czy coś takiego

i tyle wiem

proszę o pomoc mam zadane sporo zadań z geografi już niedaje rady Sad
ZIEMIA W UKŁADZIE SŁONECZNYM
1.Jak nazywamy moment powstania Wszechświata?
2.Kiedy powstał Układ Słoneczny?
3.Wymień 4 planety zewnętrzne:
4.Wymień 3 elementy budowy planet typu ziemskiego:
5.Ciało niebieskie świecące światłem odbitym od jego powierzchni to:
6.Kto pierwszy stwierdził, że Ziemia jest spłaszczona na biegunach?
7.Na jakiej szerokości geograficznej leży punkt, który ma największą prędkość liniową w ruchu obrotowym?
8.Jak nazywamy bryłę opisującą kształt Ziemi, która powstała przez przeciągnięcie powierzchni oceanów pod kontynentami w taki sposób aby w każdym miejscu siła ciężkości była skierowana do środka Ziemi?
9.Ile wynosi spłaszczenie Ziemi na biegunach?
10zmiany długości dnia i nocy we wszystkich miejscowościach poza położonymi na równiku są konsekwencją (którego ruchu Ziemi)
11.W których dniach roku dzień i noc w Polsce mają po 12 godzin?
12.Jak nazywamy okres czasu jaki mija pomiędzy dwoma górowaniami Słońca nad danym miejscem?
13.Do następstw którego ruchu Ziemi należy pozorny ruch sfery niebieskiej (= pozorny ruch gwiaździstego nieba)?
14.Jak nazywamy zmianę kąta nachylenia osi ziemskiej do ekliptyki?
15.Czas uniwersalny to czas strefowy w strefie którego południka?
16.O ile stopni obróci się Ziemia w czasie 3 godzin?
17.Mamy 23 lipca. Jak zmieni się data gdy przekroczymy umowną granicę zmiany daty z zachodu na wschód?
18.Podaj w którą stronę zboczą rakiety wystrzelone na półkuli północnej w kierunku południowym?
19.Lato na półkuli południowej zaczyna się wtedy, gdy promienie słoneczne padają pod kątem prostym na?
20.w który dzień roku za południowym kołem podbiegunowym zaczyna się noc polarna?
21.Kiedy miało miejsce powstanie Wszechświata?
22.Gdzie znajduję się w Układzie Słonecznym pas planetoid?
23.Wymień 3 elementy budowy planet olbrzymów:
24.Które z planet nie posiadają księżycy (satelitów naturalnych)?
25.Kto dokonał pierwszego pomiaru i obliczenia obwodu Ziemi?
26.Kto pierwszy dowodził w sposób naukowy kulistości Ziemi?
27.Jak nazywamy bryłę, która ma kształt najbardziej zbliżony do kształtu Ziemi?
28.O ile kilometrów promień równikowy jest dłuższy od promienia biegunowego?
29.Jak nazywamy płaszczyznę orbity ziemskiej?
30.W której porze roku dzień jest dłuższy w Polsce na wybrzeżu niż w górach o około 1 godzinę?
31.W którym dniu roku w Polsce Słońce góruje w zenicie?
32.Jak nazywamy okres czasu, w którym Ziemia dokonuje jednego pełnego obrotu dookoła własnej osi?
33Do pośrednich następstw którego ruchu należy strefowość klimatyczna?
34.Jak nazywamy czas strefowy występujący na południku 30°E?
35.Czas zimowy w Polsce to czas urzędowy którego południka?
36.O ile obróci się Ziemia w czasie 12 minut?
37.Mamy 23 września. Jak zmieni się data gdy przekroczymy umowną granicę zmiany daty lecąc z Japonii do USA?
38.Podaj w którą stronę zboczą rakiety wystrzelone na półkuli południowej w kierunku północnym?
39.Na którym równoleżniku dzień i noc trwają po 12 godzin przez cały rok?
40.Ile mamy gwiazd w Układzie Słonecznym?
kartografia
1.Mapy to pomniejszone obrazy Ziemi, innych ciał niebieskich albo (czego?)
2 Które odwzorowanie służy do przedstawiania obszarów okołobiegunowych?
3.Jaki kształt mają południki w siatce geograficznej?
4.Pod jakim kątem przecinają się południki i równoleżniki w siatce geograficznej?
5.Które odwzorowanie cechuje się kątami wiernymi z oryginałem i wykorzystywane jest w nawigacji?
6.Jaki kształt mają równoleżniki w odwzorowaniu azymutalnym normalnym?
7.Jakie wielkości są zniekształcone w odwzorowaniu wiernopowierzchniowym Mollweidego?
8.Która skala służy do przeliczania pól powierzchni?
9.Zapisz w postaci skali polowej skalę 1: 400 000
10.Wymień 3 grupy sygnatur punktowych:
11.Jak nazywamy „tytuł” w mapach topograficznych?
12.Punkty względem których wyznaczamy wysokość nad poziomem morza oraz odległości tworzą jeden z elementów matematycznych mapy. Jak on się nazywa?
13.Do którego typu elementów treści zaliczymy:
a) ukształtowanie powierzchni
b) rozmieszczenie ośrodków eksploatacji surowców mineralnych
c) występowanie rezerwatów przyrody
14.W jakich skalach rysowane są mapy przeglądowo – topograficzne?
15.Do którego rodzaju map zaliczamy mapy geologiczne, klimatyczne, roślinności naturalnej itd. w klasyfikacji map ze względu na treść?
16.Jak nazywamy mapy, które są najbardziej dokładne?
17.Która metoda przedstawiania zjawisk na mapach wymaga podziału administracyjnego i skali skokowej (przedziałów)w legendzie?
18.Za pomocą której metody przedstawiłbyś zróżnicowanie zasolenia na Morzu Bałtyckim?
19.Za pomocą których metod przedstawiłbyś na mapie obszary leśne, występowanie gatunków drzew oraz endemity i relikty?
20.Jak nazywa się linia łącząca punkty o tej samej wartości opadów rocznych?
21.Siatka geograficzna to układ współrzędnych geograficznych na (na czym?):
22.Najmniejsze zniekształcenia w odwzorowaniu stożkowym normalnym występują na:
23.Który równoleżnik jest najdłuższy w siatce geograficznej?
24.W którym odwzorowaniu występują największe zniekształcenia powierzchni i nie można odwzorować biegunów?
25.Za pomocą którego odwzorowania najlepiej można przedstawić obszary państw leżących w średnich szerokościach geograficznych rozciągniętych równoleżnikowo?
26.Która skala jest zawsze przedstawiana w centymetrach?
27.Jak nazywamy graficzny obraz skali?
28.Zapisz w postaci skali mianowanej skalę 1:30 000
29.Kąt zawarty pomiędzy płaszczyzną równika a promieniem ziemskim danego punktu nazywamy:
30.Jak nazywamy dodatkowe mapy bądź schematy znajdujące się w opisie pozaramkowym?
31.Co znajduje się na ramce mapy?
32.Jakie wyróżniamy 2 rodzaje sygnatur powierzchniowych?
33.Jak nazywamy rodzaj map rysowanych w skalach mniejszych niż 1:1000 000?
34.W której klasyfikacji map wyróżniamy mapy: turystyczne, samochodowe, szkolne
35Jakie 2 główne grupy map występują w klasyfikacji map ze względu na szczegółowość przedstawianych zjawisk?
36.Wymień 2 główne cechy mapy:
37.Za pomocą której metody przedstawiłbyś zróżnicowanie przyrostu naturalnego wg województw?
38.Za pomocą której metody przedstawiłbyś strukturę zużycia nośników energii w poszczególnych krajach Europy?
39.Za pomocą której metody przedstawiłbyś natężenie hodowli trzody chlewnej w Polsce?
40.Do jakiej grupy metod zaliczamy metodę sygnaturową?