KIEDY S-5. KIEDY POWSTANIE OBWODNICA RAWICZA?.

DOROTA zarobki Twoje zostaną uznane utracone ze względu na to,że w chwili obecnej nie pracujesz i zamierzasz przebywać na wychowawczym. Macierzyński miałaś płatny,więc może przekraczało to Wasze dochody i dlatego rodzinne Ci nie przysługiwało. Teraz obliczą Wasz dochód i podzielą na 3 (chyba,że jesteś samotną mamą to na 2) i jeśli nie przekroczycie dochodu (nie pamiętam dokładnie jaka to kwota- musisz się w MOPSie dowiedzieć) to zostanie przyznane rodzinne i tzw. dodatek do rodzinnego. Powodzenia


no dobra ale dochód biore za 2009 rok mój i męża czy biore I -V 2010 i 7 miesięcy 2009

zaświadczenie z U.S. za rok 2009...takie samo jak do ubiegania się o zasiłek rodzinny

dochód Twój i męża ale tak jak pisałam wcześniej Twój będzie miał status utracony więc nie będzie wliczany do podstawy obliczeń

Dorotko, z tego co się zorientowałam kwota jest określona w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w następujący sposób:

Art. 85. 1. Świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży, kosztów noclegu i utraconych zarobków lub dochodów, związanych ze stawiennictwem w sądzie.
2. Wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód za każdy dzień udziału w czynnościach sądowych na wezwanie sądu przyznaje się świadkowi w wysokości jego przeciętnego dziennego zarobku lub dochodu. W przypadku świadka pozostającego w stosunku pracy przeciętny dzienny utracony zarobek oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu należnego pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop. W każdym jednak przypadku górną granicę należności za utracony dzienny zarobek lub dochód stanowi równowartość 4,6 % kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa.
Art. 86. 1. Świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży - z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności sądowej na wezwanie sądu - według zasad obowiązujących przy obliczaniu należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
2. Według tych samych zasad świadkowi przysługuje zwrot kosztów noclegu oraz utrzymania w miejscu przesłuchania.

Dla mnie najistotniejsze jest, że nie muszę tracić dnia urlopu. Kosztami już nie będę się przejmować, gdyż stawić mam się blisko domu.

Właśnie dziewczyny!
żeby dostać płatny wychowawczy to dzieli się dochody na liczbę domowników i jeśli nie przekroczy 500zł to dostaje się zasiłęk wychowawczy.. Te marne 400zł z groszami..

Ale.. obliczając ten dochód to liczy się dochód mój i męża, czy tylko męża, bo tak gdzieś słyszałam, że mój dochód traktowany jest jako dochód "utracony".. To by było hmmm... uczciwe, bo przecież wtedy ja nie dostaję pieniążków, tylko mąż...

A... i myslę że obliczają te dochody na podstawie wypłaty netto, bo przecież potrącane są składki, to dochód netto i tak nie jest dochodem który ma do dyspozycji dana rodzina..

Wie któras jak to jest naprawdę?

toffi.. jakieś plany?:P
Ale.. obliczając ten dochód to liczy się dochód mój i męża, czy tylko męża, bo tak gdzieś słyszałam, że mój dochód traktowany jest jako dochód "utracony".. To by było hmmm... uczciwe, bo przecież wtedy ja nie dostaję pieniążków, tylko mąż...

A... i myslę że obliczają te dochody na podstawie wypłaty netto, bo przecież potrącane są składki, to dochód netto i tak nie jest dochodem który ma do dyspozycji dana rodzina..

idąc na wychowawczy tracisz swoją wypłątę, tz na ten okres nie dostajesz wynagrodzenia tylko ten zasiłek. a kwota zawsze obliczana jest z brutto, z tym że odejmowane są te wszystkie podatki podczas obliczania i w sumie wychodzi jakby było liczone z netto. a i jakby co to na wychowawczym możesz podjąć pracę zarobkową np. na umowę zlecenie albo o dzieło.

Znalazłam na innym forum
http://www.zus.pl/niusy/k040326.htm
"Korzystając z pomocy strony ZUS wyjaśniam:
W dochodzie rodziny warunkującym prawo do zasiłku rodzinnego nie uwzględnia się - na wniosek uprawnionego - dochodów utraconych w roku kalendarzowym, z którego dochód stanowił podstawę przyznania świadczeń rodzinnych, jak i po upływie tego roku kalendarzowego, lecz przed datą ustalenia prawa do zasiłku.
Utrata dochodu ma miejsce wtedy, gdy członek rodziny, który dochód utracił, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o zasiłek nie osiąga dochodów (np. w wyniku rozwiązania umowy o pracę, utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, rozpoczęcia urlopu wychowawczego, sprzedaży gospodarstwa rolnego) lub jego dochód z tego miesiąca jest niższy od przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego przez niego w roku kalendarzowym, z którego dochód się ustala.
Za utratę dochodu uważa się także obniżenie dochodu, które nastąpiło na skutek zmiany źródła dochodu (np. zmiany zatrudnienia na inne zatrudnienie, zmiany zatrudnienia na działalność gospodarczą, nabycie po ustaniu zatrudnienia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, emerytury lub renty), nawet jeżeli zmiana źródła dochodu nastąpiła bez przerwy.
Za utratę dochodu uważa się również obniżenie dochodu uzyskiwanego z tytułu zatrudnienia, które nastąpiło na skutek zmiany wymiaru czasu pracy albo obniżenia wynagrodzenia w wyniku zmiany warunków wynagradzania, określonych w umowie o pracę lub innym akcie nawiązującym stosunek pracy.
Nie stanowi utraty dochodu przebywanie na urlopie bezpłatnym.
Dochód rodziny pomniejsza się o dochody utracone odejmując od przeciętnego miesięcznego dochodu rodziny z roku kalendarzowego miesięczną kwotę utraconego dochodu.
Miesięczną kwotę utraconego dochodu oblicza się odejmując od przeciętnego miesięcznego dochodu członka rodziny uzyskanego w roku kalendarzowym, z którego dochód się ustala, miesięczny dochód tego członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Ponieważ utraciłaś źródło dochodu zaczynajac urlop wychowawczy mąż może wnioskować o wyłaczenie Twojego dochodu za 2002 (na podstawie tego dochodu jest przyznawany zasiłek od 1 maja 2004) ubiegając się o zasiłek rodzinny i dodatki - w Twoim przypadku o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego."

EWQAAby dostać zasiłek rodzinny zwany tez "wychowaczym" musisz spełnić m.in. kryterium dochodowe - 504 zł na członka rodziny. To sie oblicza na podstawioe PITu za poprzedni rok. Dochód Twój jest uważany za utracony, tak jak pisała Prada więc się nie wlicza, a dochod męza będzie pomniejszony o jakies tam składki i inne rzeczy i wtedy dopiero obliczają średnią.
Tu znalazłam z forum prawnego-co prawda dotyczy 2007 roku, ale z tego co wiem w zasadach obliczania-nic sie nie zmieniło:

"Dochód zostanie pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne, należny podatek i składkę zdrowotną (wyliczoną według wzoru). W praktyce, pod uwagę urząd wezmie jedynie dochody Twojego męża, gdyż fakt, że poszłaś na urlop wychowawczy będzie skutkować utratą przez Ciebie dochodu - Twój dochód z 2007 r. zostanie odliczony od łącznego dochodu rodziny. Następnie dochód męża (po odliczeniach) zostanie podzielony przez 12 a następnie przez liczbę członków rodziny. Zakładając oczywiście że nie macie żadnych innych dochodów oprócz tych z pracy."

Mocno to skomplikowane i chyba sama nie obliczysz czy Ci sie należy czy nie-ale warto się dowiedzieć, bo być może się załapiesz.
No chyba,że mąż ma pensje poniżej 2 tys-to tak na zdrowy rozum licząc powinnaś sie w tej kwocie 504 zł zmieścić. Wtedy przysługuje zasiłek wychowawczy w wysokości 400 zł.
Przynajmniej tyle ja wydedukowałam czytajac o tym swego czasu na necie, bo specjalistą żadnym nie jestem w tym temacie
Jest też ten problem poruszany na forum naszym w tematach prawnych.

Ale nie wiem czy na bezrobociu nie dostałabyś więcej niż 400 zł-w tych sprawach to sie już w ogole nie orientuję.